Pentru textul complet al fiecarei legi accesati urmatorul link http://legislatie.just.ro

 

Legea nr. 46 din 19 martie 2008 (*actualizată*) Codul silvic;

HG nr. 483 din 12 aprilie 2006 pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum şi a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România;

O.U. nr. 85 din 8 noiembrie 2006 (*actualizată*) privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora;

OM nr. 769 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea răspunderii patrimoniale a personalului de pază a pădurilor;

HG nr. 1.076 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier;

HG nr. 861 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond;

OM nr. 1.306 din 20 decembrie 2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, precum şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier;

OM nr. 904 din 10 iunie 2010 - pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice;

Legea nr. 107 din 15 iunie 2011 - privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere;

OU nr. 34 din 19 aprilie 2006 (*actualizată*) privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Legea nr. 56 din 19 martie 2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional;

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;

OM nr. 924 din 17 februarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional;

Legea nr. 100 din 3 iunie 2010 - privind împădurirea terenurilor degradat;

HG nr. 1.257 din 21 decembrie 2011- pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.  Legislatie control cinegetic

Legea nr. 407 din 9 noiembrie 2006 (actualizată)- vânătorii și a protecției fondului cinegetic

Legea nr. 486 din 10 noiembrie 2004 - pentru probarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare.

Hotărârea nr. 1679 din 10 decembrie 2008 - privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor

Ordin nr. 353 din 4 iunie 2008 - pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii

Ordin nr. 539 din 25.08.2009 - pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare

Ordin nr. 540 din 25.08.2009 - pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Ordin nr. 1.221 din 11 august 2010 (*actualizat*) - pentru aprobarea

Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

Ordin nr. 512 din 21 iulie 2004 - privind aprobarea efectivelor optime pentru principalele specii de vânat din România (cerb comun, cerb lopătar, căprior, capra neagră, mistreț, iepure, fazan, potârniche, cocoș de munte și râs)

Ordin nr. 418 din 02.06.2005 - pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaț ional de Vânătoare și Protecț ie a Vânatului

Ordin nr. 219 din 1 aprilie 2008 (*actualizat*) - pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafaţa fondurilor cinegetice

Ordin nr. 1.115 din 16 iulie 2015 - pentru aprobarea Criteriilor de acordare  licenţei pentru gestionarii fondurilor cinegetice

Ordin nr. 44 din 11 ianuarie 2013 - pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor şi capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic.

Ordin nr. 536 din 20 august 2009 - pentru aprobarea Listei raselor de câini admise la vânătoare în România.

Ordin nr. 1.342 din 24 august 2010 - privind modul de stabilire a tarifelor de practicare a vânătorii.

Ordin  nr. 762 din 19 decembrie 2008 - pentru aprobarea modelului autorizației de înființare și funcționare a crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare și al documentelor legale de proveniență a exemplarelor de vânat care intră și ies în/din crescătoriile de vânat și complexurile de vânătoare.

Legislatie control silvic

Legea nr. 46 din 19 martie 2008 (*actualizată*) 

Codul silvic Legea nr. 171 din 16 IULIE 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

Legea nr. 374 din 05 octombrie 2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

HG 470 din 04 iunie 2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

HG 668 din 29 iunie 2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al

Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

HG 996 din 27 august 2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund

HG 1076 din 23 septembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier

OG 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

OM 819 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

OM 836 din 07 octombrie 2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special.

OM 837 din 08 octombrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate

OM 856 din 14 octombrie 2014 privind prelucrarea apelurilor de urgenţă primite de la Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă la numărul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase