Formular notificare


Notificari Apv accidentale : Firiza

Nr Apv-uri:

240139300530

Inregistrat la GF Cluj cu nr. 8156/20.05.2024. Partida constituita in U.P IV BLIDAR in u.a 29A, 29C, 30E, 34A, 35C, 35D, 35I pe o suprafata de 45.8 ha si un volum de 491.56 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 20.05.2024


Nr Apv-uri:

2400139300460 - P.187

Inregistrat la GF Cluj cu nr. 6644/22.04.2024.  Partida constituita in U.P IV BLIDAR in u.a 7A, 9A, 9B, 9C, 9D, 10 pe o suprafata de 45 ha si un volum de 514.39 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 22.04.2024


Nr Apv-uri:

2400139300260 - P. 168

Inregistrat la GF Cluj cu nr. 4893/27.03.2024.  Partida constituita in U.P V VALEA NEAGRA in u.a 30B pe o suprafata de 0,5 ha si un volum de 66,89 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 27.03.2024


Nr Apv-uri:

2300139301580 - P. 146 ACC1

Inregistrat la GF Cluj cu nr. 23172/27.12.2023. Partida constituita in U.P IV BLIDAR in u.a 93B, 94D, 94B, 95E,99E,107B,108B,pe o suprafata de 5.01 ha si un volum de 102.14 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 27.12.2023


Nr Apv-uri:

2200139300580

   P. 48.pdf

Inregistrat la GF Cluj cu nr.15989/16.09.2022.  Partida constituita in U.P V VALEA NEAGRA in u.a 59A pe o suprafata de 20.00 ha si un volum de 341.8 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 16.09.2022


Nr Apv-uri:

2200169300310

Inregistrat la GF Cluj cu nr.14985/30.08.2022.  Partida constituita in U.P IV BLIDAR in u.a 30B,35G,29D,34A,35I,37C,38A,41B,42B,49D pe o suprafata de 74.38 ha si un volum de 646.49 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 30.08.2022